Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Áo thun Đồng phục trong tiếng anh là gì

đồng phục

 • uniform  
   { noun }
  distinctive outfit as a means of identifying members of a group
 • outfit 
   { noun }

Đồng phục

 • uniform  
   { adjective verb noun }
  similar clothing worn by a group of people
Nút trên áo thun đồng phục của anh làm bằng đồng thau đầu tán của Đồng phục Syntholl đã ngừng dùng thứ kim loại đó, vì những lý do nhân đạo, 18 năm trước rồi.
The buttons on your uniform are rivet brass, made by Cint as uniform supply, which stopped using that particular type of metal, due to humanitarian reasons, 18 years ago.
Chúng ta chỉ mặc đồng phục vào ngày đồng phục thôi.
We only wear uniforms on Uniform day.
Chúng ta chỉ mặc đồng phục vào ngày đồng phục thôi
We only wear uniforms on Uniform day
Cậu biết không, chúng ta chỉ mặc đồng phục vào ngày đồng phục thôi
You know, we only wear uniforms on Uniform day
Mặc đồng phục trong ngày áo thun trơn đồng phục
Uniform on Uniform day
mỗi bộ đồng phục dày bằng một đồng nickel.
each uniform is the size of a nickel on its edge.
Trong buổi trình diễn của họ, một tiếng nói từ tâm hồn đã nói với người ấy hãy đi ra ngoài hành lang sau chương trình và một người đàn ông mặc áo đồng phục mầu xanh sẽ nói cho người ấy biết phải làm điều gì.
During their performance, an inner voice told him to go into the lobby after the program and a man in a blue blazer would tell him what to do.
Họ là nhà cung cấp đồng phục cho hãng.
They're our uniform su pplier.
Ông ta... mặc đồng phục, đứng giữa căn phòng... rút khẩu súng mạ kền từ bao súng... và bắn một viên vào miệng.
This guy... got into full dress uniform, stood in the middle of that room... drew a nickel-plated pistol from his holster... and fired a bullet into his mouth.
Bộ đồng phục bảo vệ có vẻ hợp với anh đấy.
A rent-a-cop uniform would look good on you.
Tôi từng mặc đồng phục như anh.
I was a uniform Just like you.
Nhưng tôi sẽ đi với bộ đồng phục đen và súng trường.
But I'd go in wearing black and packing guns.
Khó mà trông dễ nhìn hơn người mặc đồng phục được.
Well, hard to look better than a man in uniform.
Nếu tôi ko nhầm, đó là sợi vải từ một cái áo đồng phụclính canh. có j vậy?
As far as I can tell, a guard' s uniform.What' s wrong?
Con có đồng phục rồi phải không?
And you have your uniform on, right?
Nữ sinh trong đồng phục màu xanh và mũ trắng, nam sinh mặc quần đen cùng áo sơ-mi màu xanh đậm.
The girls are uniformly dressed in blue outfits and white caps; the boys wear black pants and dark-blue shirts.
Tôi thích những cuộc cắm trại cuối tuần ở vùng quê—ngủ trong lều, mặc đồng phục và diễu hành cùng tiếng trống vang dội.
I liked our weekend campouts in the country—sleeping in tents, wearing uniforms, and marching to the sound of drums.
đồng phục và trao học bổng.
school uniforms, scholarships.
Trước đây tôi chưa bao giờ thấy cô không mặc đồng phục
I've never seen you out of uniform before.
Sợi dây từ bộ đồng phục bốn năm trước.
A string a day from my uniforms for four years.
Tôi tin là Đức Giáo Hoàng có nhắc về phân biệt cách ăn mặc chứ không phải là về đồng phục
I believe the pope said " distinctive clothing, " not habits.
Hơn nữa , bạn cũng có thể tìm được đồng phục ở các tỉnh . "
Besides , you can find them in the provinces as well . "
Cái gã mặc đồng phục giống như đồ flannen của các quý bà không được là ủi ý.
The one with the uniform like ladies'red flannels?
Ngày mai tổi đổi đồng phục rồi.
Tomorrow I change uniforms.
Đồng phục cho hành pháp, xây dựng, lao công, qu ân sự.
Uniforms for law enforcement, Construction, janitorial, military.
Share on Google Plus

0 nhận xét: