Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Lịch nghỉ Tết tiếng Anh là gì

 Lịch nghỉ Tết tiếng Anh là New year holiday, dùng để mô tả lịch thời gian nghỉ lễ chào đón năm mới. Tết là khoảng thời gian nghỉ lễ đông vui náo nhiệt của người Việt Nam, khởi đầu cho một năm mới an lành và đầy ý nghĩa.

Một số từ vựng thông dụng bằng tiếng Anh trong dịp Tết.

Five-fruit tray /faɪv-fru:t treɪ/: Mâm ngũ quả.

Altar /ˈɑːl.tɚ/: Bàn thờ.

Marigold /ˈmer.ɪ.ɡoʊld/: Cúc vạn thọ.

Banquet /ˈbæŋ.kwət/: Bữa tiệc.

Fireworks /ˈfɑɪərˌwɜrks/: Pháo hoa.

Incense /ˈɪn.sens/: Hương trầm.

Ritual /ˈrɪtʃ.u.əl/: Lễ nghi.

Taboo /təˈbuː/: Điều cấm kỵ.

Parallel /ˈper.ə.lel/: Câu đối.

Calligraphy pictures /kəˈlɪɡ.rə.fi ˈpɪktʃəz/: Ảnh thư pháp.

Lucky money /ˈlʌk.i ˈmʌn.i/: Tiền lì xì.

Firecracker /ˈfaɪrˌkræk.ɚ/: Pháo nổ.

Kumquat tree /ˈkʌm.kwɑːt triː/: Cây quất.

Expel evil /ɪkˈspel ˈiː.vəl/: Xua đuổi tà ma.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
Share on Google Plus

0 nhận xét: