Trung tâm anh ngữ minh quang

Trung Tâm Anh Ngữ Minh Quang là tiền thân của trung tâm anh ngữ letstalk 1 trong những trung tâm dạy ngoài ngữ uy tín ở Biên Hòa. Được thành lập vào năm 2011 với hơn 6 năm hoạt động và phát triển, hiện tại trung tâm đã đào tạo hàng ngàn học viên tại Biên Hòa

Tự vựng tiếng anh về côn trùng

Những ai yêu thích thiên nhiên thì không thể không mê mẩn thế giới vô cùng thú vị của các loại côn trùng với nhiều điều bất ngờ mà chúng ta chưa biết. Côn trùng như nhắc nhở chúng ta nhớ về một tuổi thơ đầy sinh động, thường hay đi bắt côn trùng chơi với đám bạn nhỏ…
Ngày càng nhiều các loại côn trùng trong thế giới động vật đa dạng lạ lẫm, thú vị và độc đáo được phát hiện ra. Vậy bạn đã biết và chưa biết bao nhiêu loại côn trùng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các loại côn trùng trong tiếng anh nhé!

 • ant /ænt/: con kiến
 • bed bug /bed bʌɡ/: con rệp
 • bee /biː/: con ong
 • beetle /ˈbiːtl/: con bọ cánh cứng
 • butterfly /ˈbʌtərflaɪ/: con bướm
 • centipede /ˈsentɪpiːd/: con rết
 • cicada /sɪˈkeɪdə/: con ve sầu
 • cockroach /ˈkɑːkroʊtʃ/: con gián
 • louse /laʊs/: con chí
 • cricket /ˈkrɪkɪt/: con dế
 • dragonfly /ˈdræɡənflaɪ/: con chuồn chuồn
 • earthworm /ˈɜːrθwɜːrm/: con giun đất
 • firefly /ˈfaɪərflaɪ/: con đom đóm
 • flea /fliː/: con bọ chét
 • fly /flaɪ/: con ruồi
 • grasshopper /ˈɡræshɑːpər/: con cào cào
 • ladybug /ˈleɪdibʌɡ/: con bọ cánh cam
 • locust /ˈloʊkəst/: con châu chấu
 • longhorn beetle /ˈlɑːŋhɔːrn ˈbiːtl/: con xén tóc
 • millipede /ˈmɪlɪpiːd/: con cuốn chiếu
 • moth /mɔːθ/: ngài, bướm đêm
 • mosquito /məˈskiːtoʊ/: con muỗi
 • praying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/: con bọ ngựa
 • pupa /ˈpjuːpə/: con nhộng
 • rice weevil /raɪs ˈwiːvl/: con mọt gạo
 • scorpion /ˈskɔːrpiən/: con bò cạp
 • silkworm /ˈsɪlkwɜːrm/: con tằm
 • snail /sneɪl/: ốc sên
 • spider /ˈspaɪdər/: con nhện
 • stick bug /stɪk bʌɡ/: con bọ que
 • termite /ˈtɜːrmaɪt/: con mối
 • wasp /wɑːsp/: con ong bắp cày
 • bumblebee /’bʌmbl,bi:/: con ong nghệ
 • ladybird / ˈleidibə:d/: con bọ rùa
 • worm /’wɜrm/: con sâu
 • glowworm /’glou,wɜm/: con đom đóm
 • louse /laos/: con rận
 • looper /’lu:pə/: con sâu đo
 • earwig /’iəwig/: con sâu tai
 • leaf-miner /,li:f’mainə/: con sâu ăn lá
 • horse-fly /’hɔ:s,flai/: con mòng
 • mayfly /’meiflai/: con phù du
 • midge /midʒ/: con muỗi vằn
 • cocoon /kəˈkuːn/: kén

Từ vựng tiếng anh về côn trùng thật phong phú phải không? Hãy cùng chúng tôi học nhiều điều thú vị khác mỗi ngày nhé!
Share on Google Plus

0 nhận xét: